החלטת מיסוי מע"מ בקשר להפקת הודעת זיכוי מרכזת בגין ההפרש שבין התמורה בפועל לבין התמורה שנרשמה בספרי העוסק במעמד העסקה אוגוסט 2016

החלטת מיסוי מע"מ בקשר להפקת הודעת זיכוי מרכזת בגין ההפרש שבין התמורה בפועל לבין התמורה שנרשמה בספרי העוסק במעמד העסקה אוגוסט 2016

חוזר זה מופנה ללקוחות קמעונאיים המספקים שירותים וטובין בהסדר המקנה הטבות למועדוני לקוחות.
החוזר מפרט את אופן הטיפול בהפקת הודעת זיכוי מרוכזת לפי החלטת מיסוי מס' 5258/16 במע"מ.

רקע:

 1. החברה התקשרה עם מס' מועדוני צרכנות, בהסדר המקנה ללקוחות החברים במועדונים הנחות ברכישת טובין.
 2. המועדונים מקנים ללקוחות הנחה במעמד העסקה, במידה ושילמו לחברה באמצעות כרטיסי אשראי שעימם התקשרו המועדונים.
 3. החברה מנפיקה ללקוחות במעמד עסקת מכירת הטובין תלוש מכירה של קופה רושמת.
 4. בהתאם להסדר בין החברה למועדונים, מתחייבים המועדונים לשלם לחברה את מחיר הטובין בניכוי הנחה בגובה מסוים.
 5. אחת לחודש מעבירות חברות כרטיסי האשראי לחברה את התמורה עבור העסקאות בניכוי ההנחה.

בהתאם להחלטת מיסוי במע"מ מס' 5258/16 החברה רשאיות להפיק חשבונית זיכוי מרכזת בכפוף לעמידה בכל התנאים הבאים:

 1. המעמד העסקה, כאשר התמורה משולמת באמצעות כרטיסי אשראי המשויכים למועדונים, העסקה תהיה חייבת בידי החברה בגובה מלוא מחיר הטובין.
 2. אחת לחודש החברה תנפיק הודעת זיכוי מרכזת לספרים אשר תתייחס לכלל הלקוחות הפרטיים בלבד, לגביהם לא הוצאו חשבוניות מס.
  הודעת הזיכוי תשקף את ההפרש בין סך העסקאות של הלקוחות שהם חברי מועדון לבין סה"כ התמורות המגיעות לחברה בפועל עפ"י הסכם עם המועדונים או חברות כרטיסי האשראי המשויכות למועדונים.
 3. האמור לעיל יחול בתנאי שלא מצוינות המילים "חשבונית מס" על גבי הסרט הקופה הרושמת המופק ללקוחות בעת ביצוע המכירה ולא הופקה להם חשבונית מס.
 4. החברה תתעד במסגרת מערכת הנה"ח את כל הפרטים והנתונים שביסוד קביעת ההנחות שניתנו לגורמים השונים והודעות הזיכוי שהופקו.

חשוב לציין שבמקרים בהם החברה הוציאה ללקוחות חשבונית מס על מלוא ערך המוצר, החברה תהא רשאית להוציא הודעות זיכוי אך ורק בהתקיים התנאים שנקבעו במסגרת סעיף 23א' לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976 ולא הודעת זיכוי מרכז.

 

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.

פנייתך נשלחה בהצלחה !