חובת הדיווח החלה על תושבי חוץ החל משנת המס 2016

חובת הדיווח החלה על תושבי חוץ החל משנת המס 2016

לקראת הגשת הדוחות השנתיים לרשויות המס לשנת 2016, הרינו לעדכן כי בהתאם לתיקון 223 לפקודת מס הכנסה, אשר אושר במרץ 2016, חלה חובת דיווח לרשות המסים על תושבי ישראל אשר ניתקו התושבות בישראל , ועברו למדינה אחרת.


נזכיר, סוגיית התושבות לעניין מס הכנסה נבחנת ונקבעת בהתאם למבחנים כמותיים ומהותיים .
מבחן "מרכז החיים" (מהותי) – מקום מגוריו של הנישום ובני משפחתו, מקום עיסקו ועבודתו, מקום האינטרסים הכלכליים שלו.
מבחן "חזקת הימים" (כמותי) – נישום,  אשר שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר, או ששהה בישראל לפחות 30 ימים בשנת המס וסך כל תקופת שהייתו באותה שנת המס ובשנתיים שחלפו מסתכם ל-425 ימים או יותר, ייחשב כתושב ישראל.

התיקון משפיע באופן מהותי על חבות המס של ישראלים אשר ניתקו תושבות ועברו לחו"ל, שכן במצב הקיים, עד לתיקון הפקודה כאמור,  היו פטורים מהגשת דוחות בישראל, למעט אלו שלהם הכנסה חייבת אשר הופקה או נצמחה בישראל וממנה לא נוכה מלוא המס.

החל משנת המס 2016, נישומים אשר ניתקו תושבות, ואשר לא יעמדו במבחן "חזקת הימים" (אשר ייבחן מחדש בכל שנת מס בנפרד –  בשנת העזיבה ובשנים העוקבות) יהיו חייבים בהגשת דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססות טענותיהם בדבר ניתוק התושבות, לרבות ציון עובדות, הסברים, וצירוף מסמכים התומכים בטענותיהם.

שימו לב כי החוק חל גם על נישומים אשר ניתקו תושבות לפני שנת 2016, ובשנת 2016 ו/או בשנים העוקבות אינם עומדים במבחן "חזקת הימים".

למען הסר ספק, חובת הגשת דוח שנתי בגין הכנסה חייבת אשר הופקה או נצמחה בישראל וממנה לא נוכה מלוא המס, תמשיך לחול על תושבי החוץ ללא קשר להגשת דוח כמתחייב ע"פ תיקון הפקודה כאמור.

פנייתך נשלחה בהצלחה !