לקט עידכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי רשות המיסים – מאי 2023

לקט עידכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי רשות המיסים – מאי 2023

 

הרינו להביא לידיעתכם בתמצית את עיקרי עידכוני החקיקה ופסקי הדין שפורסמו בעת האחרונה:

1. נקודות זיכוי להורים אושרה הארכת תוקפה של הוראת השעה המעניקה נקודת זיכוי להורה בעבור כל ילד שמלאו לו 6-12 שנים עד לסוף שנת 2023, אולם נקבע כי אם עד יום 1.6.2023 לא תאשר הכנסת תקציב מדינה חדש, יפוג תוקפה של ההטבה בסוף חודש מאי 2023.

 

2. טופס 161 החדש החל מ 1 ביולי 2023, חובה לדווח על פרישת עובד באמצעות טופס 161 החדש שרשות המיסים פרסמה לאחרונה. בטופס החדש נדרש המעסיק למלא פרטים שעד כה היו באחריות העובד במסגרת טופס 161א.

לחץ על הקישור למעבר לעמוד הרלוונטי באתר רשות המיסים  טופס 161

3. בסיס מזומן ב 2 בפברואר 2023 פורסם פס"ד בבית המשפט המחוזי בעניין חברת מיקוד ישראל אבטחה שירותים וכוח אדם בע"מ (להלן: "מיקוד"),  הנוגע לאפשרות דיווח לצרכי מס הכנסה לפי בסיס מזומן וזאת בהתאם לפס"ד בבית המשפט העליון בעניין קבוצת השומרים שהינו פס"ד המנחה לדיווח כאמור.

בית המשפט לא שלל על הסף את האפשרות לדיווח על בסיס מזומן, ובהחלטתה פרטה כבוד השופטת סרוסי את הסיבות שהביאו לדחיית הערעור: 

  • נדרשת הלימה בין אופן הדיווח למס לבין הדיווח הכספי. במקרה של "מיקוד" נערכו שני דוחות האחד על בסיס צבירה והשני על בסיס מזומן.

הדוח על בסיס צבירה שימש את החברה להחלטות ניהוליות פיננסיות וחלוקת רווחים, ואילו הדוח על בסיס מזומן ששימש רק לצרכי מס הכנסה. 

  • החברה חילקה דיבידנדים בהתאם לרווחיה לפי בסיס צבירה, בעוד בדוחות  על בסיס מזומן שהוגשו למס הכנסה הציגה הפסדים.
  • המערערת ניצלה את שיטת הדיווח במזומן על מנת להעמיס הוצאות בסוף השנה, וזאת בשונה מהתנהלותה לאורך השנה.

לאור פס"ד יש לבחון כל מקרה לגופו בהתאם לתנאים והפרשנות שניתנו על ידי בית המשפט המחוזי.

 

4. רכישה עצמית של מניות ב 13 בפברואר 2023 פורסמו שני פס"ד בבית המשפט העליון בעניין בית חוסן בע"מ ובעניין מאיר סיידה, שקבע כי עסקת רכישה עצמית של מניות מאחד מבעלי המניות, על ידי החברה, מהווה עסקה של חלוקת דיבידנד ליתר בעלי המניות, שכן הללו קיבלו מהחברה נכס בדמות הגדלת החזקותיהם. 

בית המשפט, אף קבע כי אין להתיר בניכוי הוצאות הריבית בגין ההלוואה שנטלה החברה והוצאות ששימשו לצורך עסקת הרכישה העצמית, שכּן מדובר בהוצאות במישור ההוני שבין בעלי המניות בלבד.

פס"ד למעשה מקבל את עמדת רשות המיסים כפי שפורסמה לאורך השנים ובמיוחד בחוזר מס הכנסה 2/2018

 

5. שיעורי ריבית סעיפי 3(ט) ו 3(י) פורסמה ברשומות הודעת שר האוצר לפיה בשנת המס 2023 שיעורי הריבית לפי סעיפים 3(ט)  ו 3(י) לפקודת מס הכנסה יעמדו על שיעור של  3.87% ו- 2.9% בהתאמה. 

עמדת רשויות מע"מ הינה ששיעורי הריבית לעיל כוללים מע"מ.

 

6. תקנה 15א למע"מ, ניכוי מס תשומות חדרי אוכל המיועדים לעובדים ביום 30 בינואר 2023 פרסם בית המשפט העליון את החלטתו בעניין חברת אמדוקס ישראל בע"מ, בנושא ניכוי מס תשומות בגין ארוחות שניתנו לעובדים. 

בית המשפט העליון קיבל את החלטתו של בית המשפט המחוזי, לפיה אי ניכוי מס התשומות לפי תקנה 15א לתקנות מע"מ עבור "ארוחות לעובדים" מתייחס לעלות הארוחה עצמה באופן ספציפי.

במקרה של אמדוקס ישראל בע"מ, החברה לא ניכתה את מס התשומות הכלול בחשבוניות שהוצאו לה על-ידי חברות אשר סיפקו ארוחות לעובדים, וגם לא את מס התשומות בגין הציוד שרכשה לצורך המטבחים המשַמשים להכנת הארוחות. 

רשויות מע"מ לא הסתפקו בזה והוציאו לחברה שומות בגין ניכוי מס התשומות הגלום בחשבוניות שהוצאו לה על-ידי בעלי הנכסים שהשכירו לה את המשרדים אשר כוללים מתחם ייעודי לשם צריכת מזון. 

כאמור פס"ד במחוזי שהתקבל על ידי העליון, קבע שהמקום שמקצה מעסיק להסעדת עובדים לא נכלל בהגדרה של "ארוחה" בתקנות המע"מ, ולכן החברה זכאית לנכות את מלוא מס התשומות בגין השכירות.

 

7. מבחני חלוקת דיבידנדביום 27 באפריל 2023 ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בעניין מר אמיר ברוט, מחזיק באג"ח של חברת השקעות דיסקונט בע"מ. פס"ד דן בעניין עמידתה של חברת השקעות דיסקונט בע"מ במבחן הרווח לעניין חלוקת דיבידנד שביצעה.

הצדדים נחלקו בשאלה האם היה על החברה להתחשב במסגרת מבחן הרווח בתוצאות הרבעון שטרם פורסמו לגביו הדוחות הכספיים. בית המשפט הִבהיר, כי במקרה דנן לא התקיים כל אירוע חריג או מהותי שבגינו נחזתה אי-עמידה עתידית במבחן הרווח ברבעון העוקב להחלטת החלוקה, והוסיף, כי חלוֹף הזמן כשלעצמו, שבמהלכו צפויה החברה לרשום הפסדים, אינו מהווה אירוע מהותי, ואין בו כדי לשנות את איתנותה של החברה, אמיר ברוט ערער לבית משפט העליון – הערעור נדחה.

 

8. שכר מינימום לעובדים מומחים שכרו של עובד "מומחה" בעל היתר הינו לפחות פעמיים השכר הממוצע במשק. לפיכך החל ממשכורת ינואר 2023, עודכן שכר הבסיס לעובדים אלו לסך של 23,460 ₪. 

 

9. עדכון זיכוי משמרות בפברואר 2023 פג תוקפן של התקנות המקנות זיכוי לעובדים במשמרת שנייה ושלישית. לטובת המשך מתן ההטבה נדרש ששר האוצר יחתום על התקנות וזאת לאחר אישור ועדת הכספים. 

ביום 30 באפריל 2023 אישרה ועדת הכספים את הארכת התקנות שיהיו בתוקף מתחילת השנה, אולם שר האוצר טרם חתם עליהן. 

נעדכן לאחר כניסת התקנות לתוקף שלפי אישור ועדת הכספים.

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.
בכבוד רב,
גוזלן לוריא ושות',
רואי – חשבון

פנייתך נשלחה בהצלחה !