מודל חשבונית ישראל – הקצאת מספרי חשבוניות – פברואר 2024

מודל חשבונית ישראל – הקצאת מספרי חשבוניות – פברואר 2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8 בפברואר 2024

לקוחות יקרים,                  

                           "מודל חשבונית ישראל – הקצאת מספרי חשבוניות" – פברואר 2024

נזכיר כי במסגרת חוק ההסדרים תוקן חוק מע"מ באופן שמשנה מהותית את ההתנהלות השוטפת בניהול והפקת חשבוניות מס. מיום 1 באפריל 2024, חשבוניות מס בסכום של 25,000 ₪ (לפני מע"מ) ומעלה יופקו לאחר קבלת מספר חשבונית שיוקצה לעוסק ע"י רשויות מע"מ כתנאי לאפשרות קיזוז מס התשומות בגינן, אצל מקבל החשבונית.

ללא קבלת מספר הקצאה מרשות המיסים, על פי דין לא ניתן לקזז מס תשומות על ידי עוסק החייב בדיווח מקוון למע"מ.

בשנת 2024 התקרה לקבלת מספר הקצאה הינה 25,000 ₪, סכום התקרה ירד בכ 5,000 ₪ בכל שנה עד לשנת 2028 שאז תעמוד על סך של 5,000 ₪ (כל הסכומים לפני מע"מ).

רשות המיסים פנתה לבתי התוכנה על מנת שאלה יערכו ליישום ואיפיון התיקון כאמור, ונמצאת בשיח שוטף מולן על מנת שאלה יאפיינו את המערכות שלהן בהתאם לפרסום שנשלח אליהן, על מנת שמי שעובד עם מערכת ממוחשבת שאושרה על ידי רשות המיסים הליך קבלת מספר ההקצאה יעשה באופן אוטומטי, על ידי ממשק בין מערכת הנהלת החשבונות לאתר רשות המיסים.

עוסק שמתנהל באמצעות פנקס חשבוניות ידני, יחויב להיכנס באופן אקטיבי למערכת של רשות המיסים באינטרנט, על מנת לקבל מספר הקצאה.

על פניו עוסק שכל לקוחותיו הינם צרכנים סופיים שלא יכולים לקזז את מס התשומות, לא קיים לגביו הכרח ליישום השינוי כמפיק חשבונית מס.

כמו כן, ביחס לחשבוניות מס הכוללות רק עסקאות פטורות או מע"מ בשיעור אפס, וכן הודעות זיכוי לא נדרש מספר הקצאה.

הוראת ביצוע 1/2023 במע"מ מודל הקצאת חשבוניות: ביום 13 בספטמבר 2023, פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע 1/2023 במע"מ ליישום הקצאת מספרי החשבוניות, לקישור להוראת הביצוע לחץ כאן.

להלן מספר דגשים אופרטיביים שיש ליישם בהקדם על מנת להיערך לשינוי:

 1. נדרש לבצע רישום ראשוני במערכת הממוחשבת דרך האזור האישי באמצעות הקישור הבא מערכת הרשאות של רשות המיסים.
  • עוסק יחיד – נדרש לרישום עצמי.
  • תאגיד –בעל מניות או דירקטור בחברה.
  • עמותה – מורשה חתימה בעמותה.
  • שותפות רשומה – שותף בשותפות רשומה.
  • שותפות למע"מ – נציג השותפות.

בנוסף לגורמים לעיל, יכול מי שהוסמך על ידי התאגיד או מייצג רשום בצירוף מכתב עו"ד בפורמט של רשות המיסים, לרשום "מורשה על" למערכת הרישום הראשונית.

לקישור לנוסח אישור עו"ד לחץ כאן.

האמורים בסעיף זה מוגדרים על ידי רשות המיסים כ"מורשה על" המחויבים ברישום על מנת שאלה יוכלו להסמיך גורמים אחרים לביצוע פעולות שהוגדרו על ידם.

לקישור לחוזרי רשות המיסים בעניין הרשאות לפרויקט "חשבונית ישראל" מינואר 2024 לחץ כאן ומיוני 2023 לחץ כאן.

 1. לאחר רישום ראשוני, יש לזהות את הגורמים בעסק המפיקים חשבוניות ללקוחות ו/או קולטים חשבוניות ספק על מנת להסמיך אותם לבצע פעולות לעניין מספרי הקצאה.
 2. יש לוודא שאותם גורמים בעסק, נרשמו גם הם במערכת הרישום של רשות המיסים, ואישרו את עצמם "כמורשים" לפעולות שהוגדרו על ידי מורשה העל.
 3. נבהיר כי גם עסק שמפיק חשבוניות באמצעות מערכת חשבונות ממוחשבת נדרש לרישום למערכת כאמור לעיל.
 4. יש לוודא שבית התוכנה איתו אתם עובדים ערוך ליישום כאמור, ושהגרסה המותקנת בעסק תומכת ביישום.

יש ללמוד איך המערכת שלהם פועלת, מה השדות הנדרשים לרישום כדי לעמוד בהוראות החוק.

ככל שבית התוכנה מקיים הדרכות לאופן הפעלת היישום, מומלץ להירשם אליהן.

לקישור למרשם תוכנות מורשות על ידי רשות המיסים לחץ כאן.

המערכות של רשות המיסים ומרבית חברות התוכנת להפקת חשבוניות והנהלת חשבונות, כבר ערוכות ליישום מודל חשבונית ישראל, ולכן מומלץ להקדים להירשם ולהכיר את המערכות על מנת לא להגיע למצב בו קיזוז מס תשומות לא יותר משום שלא ניתן מספר הקצאה לחשבונית המס, או שהלקוח מעכב תשלום עד לקבלת מספר הקצאה.

ובקצרה יש לפעול כדלקמן:

 • רישום במערכות רשות המיסים.
 • זיהוי הגורמים בעסק הנדרשים להפקת או קליטת חשבוניות מס.
 • זיהוי הלקוחות או הספקים הפוטנציאלים לחשבוניות בסך של 25,000 ₪ לפני מע"מ, ולוודא שהם ערוכים בהתאם.
 • לוודא עם תוכנת החשבוניות ו/או הנהלת החשבונות שהם מעודכנים כולל יישום PDN874.

לריכוז שאלות ותשובות באתר רשות המיסים לחץ כאן.

  חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.

בכבוד רב, גוזלן לוריא ושות', רואי – חשבון

 
  

פנייתך נשלחה בהצלחה !