לקט עדכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי רשות המיסים – ינואר 2024

לקט עדכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי רשות המיסים – ינואר 2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  21 בינואר 2024

לקוחות יקרים,                  

                          לקט עדכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי רשות המסים – ינואר 2024           

שנת 2024 יצאה לדרכה, ולצד המאבק המלחמתי עסקים רבים חווים את הקושי שהמלחמה גורמת גם לכלכלה. הרינו להביא בתמצית, את עיקרי העדכונים שנדרש להיערך לקראתם בפתיחתה של שנת הכספים 2024:                  

 1. מענקי חרבות ברזל "פעימה שנייה" – בהמשך לאישור ועדת הכספים על הארכת מתווה הפיצויים לחודש דצמבר, ביום 15 בינואר 2024 נפתחה המערכת המקוונת של רשות המיסים להגשת מענק "הוצאות מזכות" בגין החודשים נובמבר-דצמבר 2023.

נזכיר כי בשונה מחישוב המענק  לחודש אוקטובר 2023, המענק הנוכחי הינו בגין חודשיים, ושיעור הפגיעה המינימלי בהכנסות אשר מזכה במענק הינו 25% לכלל העסקים. בחינת שיעור הפגיעה בהכנסות העסק יבוצע בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. לגבי עסקים שנפתחו במהלך שנת 2022 או 2023, נקבעו הוראות מיוחדות לחישוב מחזור הבסיס.

ראו חוזר משרדנו מספר 15.

 1. סעיף 77 חלוקת רווחים בכפייה – סעיף 77 לפקודת מס הכנסה תוקן בשנת 2017 וקבע מספר תנאים, לפיהם לפקיד השומה תהייה הסמכות לכפות חלוקת רווחים ולחייב נישומים במס דיבידנד. להלן עיקרי התנאים:
  • החברה הינה חברת מעטים.
  • לחברה יתרת רווחים מעל 5 מיליון ₪.
  • החברה לא חילקה דיבידנד בשיעור של 50% מיתרת הרווחים בחלוף 5 שנים משנת מס פלונית, שהסתיימה בסוף שנת המס שקדמה לשנה השוטפת (כלומר, לעניין יתרת הרווחים הרלוונטיים לבדיקה כעת, ההתייחסות הינה לרווחים שנצברו עד שנת 2018).
  • החברה יכולה לחלק דיבידנד מבלי שהדבר יפגע בפעילותה.
  • פקיד השומה התייעץ עם וועדה שהוקמה לטובת סעיף זה.
  • לאחר חלוקת הדיבידנד יתרת הרווחים הנותרת לא תפחת מ 3 מיליון ₪.

כאמור, בהתקיים התנאים לעיל יכול פקיד השומה לחייב חברה לחלק סכום מתוך מיתרת העודפים ולחייב את בעלי המניות (היחידים) במס דיבידנד בשיעור של 30% (פלוס 3% מס ייסף ברוב המקרים), בגין חלוקה זו.
לאחרונה פורסם כי בכוונת רשות המיסים להתחיל לאכוף את הסעיף על מנת להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים, ואף שתוקם וועדה כאמור לעיל, שעד כה טרם הוקמה.
אשר על כן, מומלץ לשקול ולתכנן את הטיפול ביתרת העודפים טרם נקיטת פעולות יזומות מצדו של פקיד השומה.

 1. שיעורי ריבית 3(ט) ו 3(י) לשנת 2024 – עליית שיעורי הריבית במשק בשנה האחרונה משפיעה גם על שיעורי הריבית שיש לחשב על יתרות צדדים קשורים.
  שיעורי הריבית בגין סעיפים 3(ט) ו 3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת 2024 הינם 6.91% ו 5.18% בהתאמה. לאור זאת ולאור האמור בסעיף 2 לעיל, מומלץ לשקול הקדמה של הכרזת דיבידנדים על יתרות חובה של בעלי מניות בחברות מעטים, ולצמצם יתרות חו"ז בין חברתיות במקרים הרלבנטיים.
 1. נקודת איזון אופטימלית בין שכר לדיבידנד לשנת 2024 – בעקבות עדכון מדרגות המס השולי לשנת 2024, נקודת האופטימום למשיכת שכר בעלי שליטה מול דיבידנד הינה על סך 22,440 ₪ בחודש (ברוטו).
  עם זאת נעדכן כי במשיכת כספים מהחברה (במונחי עלות מעביד) מעל נקודת האופטימום ועד לסך של כ 46,690 ₪ בחודש (ברוטו), היתרון למשיכת דיבידנד על פני שכר היו כ 4.3% בלבד.
  מעבר לסך הנ"ל ועד לסך של 49,030 ₪ (ברוטו) היתרון למשיכת דיבידנד משמעותי וחבות המס נמוכה בשיעור של 15.52%, מול האפשרות למשיכה באמצעות שכר.
  האמור לעיל אינו מביא בחשבון שיקולים של כיסוי ביטוחי וחיסכון פנסיוני.
 1. הארכת מועד החיוב לסעיף 3(ט1) למרץ 2024 – בהתאם לסעיפים 2.3.2 להוראת ביצוע 1/2024 של רשות המיסים מיום 2.1.2024, בעניין השפעת חוק הארכת המועדים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", מועד החיוב ליישום הוראות סעיף 3(ט1) בעניין משיכות בעלים נדחה ליום 31/3/2024.
  הנ"ל מתייחס הן למקרה שבו פורעים את יתרת החובה על דרך של השבת הסכום, והן למקרה שבו יתרת החובה מטופלת על דרך של חלוקת דיבידנד.
  בעניין זה יש להביא בחשבון את חיוב הריבית שיחול מכוח סעיף 3(ט) לפקודה בתקופת הדחייה, ראה סעיף 3 לעיל.
 1. דיווח מחזור לעוסק פטור – נזכיר כי עד ליום 31/1/2024 עוסק פטור נדרש לדווח על מחזור עסקאותיו בשנת 2023. כמו כן נזכיר כי בשנת 2024 תקרת המחזור לעוסק פטור עודכנה לסך של 120,000 ₪ בשנה.

 2. שכ"ד למגורים – נזכיר כי עד ל 31/1/2023 נדרש לדווח על הכנסות משכ"ד למגורים בשיעור של 10% בגין הכנסות בשנת 2023 ללא ריבית והפרשי הצמדה.
  בשנת 2023 התווסף מסלול חדש למיסוי הכנסות משכ"ד למגורים, לפיו יחיד ששוכר דירה אחרת יכול לבקש לקזז את הוצאות שכ"ד שמשלם עד לתקרה של 90,000 ₪ מסך ההכנסות, ועל היתרה להתמסות בשיעור של 10%.

להנחיית רשות המסיים בעניין זה לחץ כאן.

  חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.

בכבוד רב, גוזלן לוריא ושות', רואי – חשבון

 
  

פנייתך נשלחה בהצלחה !