לקט עידכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי רשות המיסים – יוני 2023

לקט עידכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי רשות המיסים – יוני 2023

                                                                                                                                 ‏11 יוני 2023

לקוחות יקרים, 

לקט עידכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי רשות המיסים – יוני 2023

  החוזר הנוכחי יתמקד בתיקוני מס עיקריים שנחקקו במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו–2024) התשפ"ג – 2023 (להלן: "חוק ההסדרים ו/או החוק"). חוק ההסדרים כורך בתוכו שינויים כמעט בכל תחום בחיים ומנסה להסדיר את המדיניות שהממשלה רוצה ליישם. להלן עיקרי התיקונים במסגרת חוק ההסדרים הקשורים בהיבטי מיסוי:
 1. מיסוי מקרקעין – שיעור מס מוטב במכירת קרקע (הוראת שעה): נקבעה הוראת שעה לפיה, במכירת קרקע שיום הרכישה שלה היה בשנת 1961 עד שנת 2001, יחול מס מוטב בשיעור של 25% במקום שיעור מס של 47%, וזאת בתנאי שיש לגבי הקרקע תוכנית המתירה בנייה של 8 דירות לפחות. הטבת המס פוחתת ככל שתקופת הבנייה מתארכת, ותישלל לחלוטין אם תקופת הבנייה תעלה על 96 חודשים. הוראת השעה בתוקף מיום 1.6.2023 עד 31.12.2027.
 1. מיסוי מקרקעין – רכישת דירה חלופית: ברכישת דירה חלופית קוצרה תקופת ההטבה שבה ניתן למכור את הדירה הישנה מ- 24 חודשים ל- 18 חודשים, וזאת על מנת ליהנות משיעורי מס רכישה של דירת מגורים יחידה.
 2. מיסוי מקרקעין – מיסוי דירת מעטפת: נקבע מפורשות כי ברכישת דירת מעטפת (דירה ללא עבודות פנים), יחול מס רכישה החל על רכישת דירת מגורים (8-10% למי שזאת אינה דירה יחידה), ולא לפי שיעור מס הרכישה לנכס שאינו דירת מגורים (שיעור 5-6%).
 3. מס הכנסה – מיסוי הכנסות משכר דירה למגורים: כידוע ליחיד ישנן מספר חלופות בהן יוכל להתמסות על הכנסותיו משכר דירה למגורים, מסלול פטור ממס עד לתקרה (בשנת 2023 תקרת הפטור עומדת על 5,470 ₪ בחודש), מסלול מס שולי, מסלול משולב ומסלול מיסוי של 10% על המחזור (ללא אפשרות לקזז הוצאות). במסגרת חוק ההסדרים התווסף מסלול נוסף וחדשני תחת סעיף 122(ו) לפקודת מס הכנסה, המאפשר למי שיש לו הכנסות משכר דירה למגורים, ומנגד הוא שוכר דירת מגורים אחרת יתאפשר לו, לקזז את הוצאות שכר הדירה שהוא משלם אל מול ההכנסות, עד לתקרה של 90,000 ₪, וככל שנותר הפרש שיעור המס על יתרת ההכנסה ימוסה בשיעור של 10% בלבד.
 4. מס הכנסה – עסק זעיר: במסגרת חוק ההסדרים נוסף מעמד חדש תחת סעיף 87ב לפקודה "בעל עסק זעיר". עסק זעיר מוגדר כיחיד תושב ישראל שמחזור ההכנסות שלו אינו עולה על המחזור של עוסק פטור לעניין מע"מ (בשנת 2023 כ 107,000 ₪, משנת 2024 כ 120,000 ש"ח), ופקיד השומה רשם אותו כבעל עסק זעיר. רישום עסק זעיר יכול להיעשות עם הגשת בקשה לפקיד השומה עד למועד הגשת הדוח השנתי. יחיד שנרשם במע"מ כעוסק פטור, פקיד השומה ירשום אותו כבעל עסק זעיר. חישוב הכנסה לבעל עסק זעיר: בחישוב הכנסה של בעל עסק זעיר יותר בניכוי סכום השווה ל 30% ממחזור ההכנסות, ומוגדר "כסכום הניכוי" וזאת ללא תיעוד ורישום ההוצאות. בעל עסק זעיר לא יוכל לנכות בנוסף, אם בחר בחלופה זאת, הוצאות לפי סעיפים 17-27 לפקודה ו 47א (ניכוי ביטוח לאומי), למעט ניכוי בשיעור של 4.5% בגין קרן השתלמות. בחישוב רווח הון, יתווספו הוצאות פחת שיכל היה העוסק לנכות.התנאים לניכוי "סכום הניכוי":
 • הוא אינו מעסיק עובדים.
 • מנהל פנקסים קבילים.
 • בשנת המס הייתה לו הכנסה מעסק או ממשלח יד שהינה יגיעה אישית.
 • חלק מהכנסתו בשנת המס לא התקבלה ממי שהוא מעסיקו של בעל העסק הזעיר.
 • לא יותר מ 25% מהכנסתו אינה מקרובו או מתאגיד שקוף או ממי שהיה מעסיקו ב 3 השנים שקדמו לשנת המס.
פקיד השומה יכול לפטור בעל זעיר מתשלום מקדמות. תחולת ההוראות לבעל עסק זעיר תהיינה מ- 1 בינואר 2024.
 1. מע"מ הקצאת מספרי חשבוניות: חוק ההסדרים הכניס תיקון מהותי באופן ההתנהלות כפי שהעוסקים הורגלו לאורך השנים. במסגרת התיקון עוסק שירצה לקזז מס תשומות בחשבונית שהוא קיבל צריך לוודא שמוציא החשבונית קיבל מספר שרשויות מע"מ הקצו בגין אותה חשבונית. יישום התיקון יתחיל מ 1 בינואר 2024 בגין כל חשבונית שהסכום שלה לפני מע"מ הינו 25,000 ₪ ומעלה, ובמהלך השנים הסכום יופחת בהדרגה כך שתידרש בדיקה של המספר שהקצו רשויות מע"מ.
 • בשנת 2025 סכום החשבונית 20,000 ₪,
 • בשנת 2026 סכום החשבונית 15,000 ₪,
 • בשנת 2027 סכום החשבונית 10,000 ₪.
 • בשנת 2028 סכום החשבונית 5,000 ₪.
עוסק המוציא חשבונית, ראשי לבקש מהמנהל שיקצה לו מספר, והוא חייב לעשות זאת אם הקונה ביקש ממנו. הקצאת החשבוניות תיעשה באמצעות מערכת מקוונת שרשות המיסים תשיק, ויש לכלול את המספר שהוקצה על החשבונית עצמה. למנהל מע"מ יש סמכות לסרב להקצות מספר לחשבונית אם יש לו יסוד סביר לחשוש כי החשבונית הוצאה שלא כדין. מוציא החשבונית יכול להשיג בתוך 2 ימי עסקים על החלטת המנהל. במסגרת התיקון נקבעו הליכים לאופן יישומו. כאמור מדובר בשינוי מהותי באופן ההתנהלות של עסקאות בין עוסקים שעד היום לא נדרשו להתערבות רשות המיסים בהתנהלות היום יומית. השינוי מחייב גם היערכות של  רשות המיסים על מנת לא לפגוע בהליך העסקים השוטף. אנו מעריכים כי רשות המיסים תפרסם לקראת כניסת התיקון לתוקף הוראת ביצוע והנחיות ליישום שככל הנראה יידרשו עדכון גם של תוכנות הנהלת החשבונות. נשוב ונעדכן בעניין לקראת כניסת התחולה לתוקף. עדכונים שוטפים
 1. שווי שימוש ברכב – ביום 27 באפריל 2023 ניתן פס"ד בעניין פלד, בעניין שווי שימוש ברכב פרטי שיש לזקוף. באותו מקרה מדובר בחברה שזקפה שווי שימוש למחזיקי הרכבים שלא לפי התקנות, אלא בשיעור של 55% כפי שההוראות מתייחסות לעניין הוצאות רכב של יחיד עצמאי. כפי שנקבע בפס"ד רבים אחרים, בית המשפט שוב שלל את האפשרות לסטות לתעריפי שווי השימוש שנקבעו בתקנות.
    חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת. בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה. בכבוד רב, גוזלן לוריא ושות', רואי – חשבון          

פנייתך נשלחה בהצלחה !