"עדכוני פסיקה חקיקה וחוזרים מקצועיים" – מאי 2024

"עדכוני פסיקה חקיקה וחוזרים מקצועיים" – מאי 2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       9 במאי 2024

   לקוחות יקרים,                       

                                    "עדכוני פסיקה חקיקה וחוזרים מקצועיים" – מאי 2024

הרינו להביא לידיעתכם את עיקרי עדכוני החקיקה, הפסיקה והחוזרים המקצועיים שפורסמו לאחרונה.

 1. מודל חשבוניות ישראל – ביום 5 במאי 2024 יצא לדרך, מי שטרם נערך לכך זה הזמן להשלים את הרישומים במערכת של רשות המיסים ומול תוכנות הנהלת החשבונות והתוכנות להפקת חשבוניות מס.

נזכיר כי בהתאם לקבוע בחוק החל מכניסת מודל חשבוניות ישראל לתוקף, חשבוניות מס בסכום של 25,000 ₪ (לפני מע"מ) ומעלה יופקו לאחר קבלת מספר חשבונית שיוקצה לעוסק ע"י רשויות מע"מ כתנאי לאפשרות קיזוז מס התשומות בגינן, אצל מקבל החשבונית.

להלן קישורים להוראת הביצוע ולאתר בהם נדרש לבצע את הרישום למערכת ברשות המיסים:

 • להוראת ביצוע 1/2023 במע"מ מודל הקצאת חשבוניות: לחץ כאן.
 • לרישום ראשוני במערכת הממוחשבת דרך האזור האישי לחץ כאן.
 • לקישור לנוסח אישור עו"ד לחץ כאן.
 • לריכוז שאלות ותשובות באתר רשות המיסים לחץ כאן.

לחוזר המפורט של משרדנו מפברואר 2024 בעניין חשבוניות ישראל לחץ כאן

 1. תגמול יום הבראה לתקצוב הטבות לחיילי המילואים – ביום 18 במרץ 2024 פורסם החוק בעניין הפחתת דמי הבראה לטובת תקצוב הטבות למשרתי המילואים (להלן: "החוק"). בהתאם לחוק על מעביד שנדרש לשלם בשנת 2024 דמי הבראה לעובד, להפחית מהתשלום יום הבראה אחד ולהעבירו לאוצר המדינה.

ביום 14 באפריל 2024 פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי בעניין זה, למעבר לחוזר לחץ כאן.

להלן עיקרי הדברים שפורסמו בחוזר מס הכנסה:

 • הפחתת דמי ההבראה תהייה במועד תשלום דמי ההבראה בשנת 2024, ותחול על שכר של עובד שזכאי לפי הסכם או נוהג קיים לדמי הבראה בשנת 2024.
 • ממשכורתו של עובד במשרה מלאה יופחת יום הבראה אחד.
 • ממשכורתו של עובד במשרה חלקית יופחת חלק יחסי מיום הבראה בהתאם לנוסחה להלן:

                                                      מספר שעות עבודה חודשיות לחישוב
                                                   דמי הבראה בתקופה בעדה הם משולמים
                                        —————————————
                                       מספר חודשי עבודה בעדה   X   מספר שעות עבודה חודשיות
                                         משולם דמי הבראה                כנהוג במקום העבודה למשרה מלאה

 • מועדי הפחתת דמי ההבראה:
   • לעובד שמשולמים דמי הבראה בתשלום חד פעמי שנתי – ביום התשלום.
   • לעובד שמשולם כתשלום חודשי – יופחת חלק יחסי מתעריף יום הבראה בכל תשלום.
   • תשלומי דמי הבראה ששולמו עד כניסת החוק לתוקף – בחודש הראשון של כניסת החוק לתוקף (אפריל 2024), יופחת החלק היחסי בגין התשלומים עד לאפריל, ובתשלומים העתידיים יפחת החלק היחסי הנותר כאמור בסעיף לעיל.

 • מימון חופשה חלף תשלום דמי הבראה – מקומות בהם המעסיק מממן חופשה שנתית חלף תשלום דמי הבראה, יש להפחית את מימון החופשה השנתית בהתאם לתעריף היומי של החופשה השנתית.

חישוב תעריף יום חופשה הינו חלוקת סך המימון במספר ימי ההבראה להם זכאי העובד.

 • הפחתת דמי הבראה חלקיים – על אף האמור לעיל ניתן להפחית מחצית דמי הבראה בכפוף לשני תנאים מצטברים הבאים:
  • משכורתו הממוצעת (בתקופה מינואר עד מרץ 2024) של העובד נמוכה מ 6,000 ₪ (במשרה חלקית בהתאם לחלקיות המשרה).
  • עובד שאלמלא החוק להפחתת דמי הבראה, היה זכאי ל 5 ימי הבראה בלבד.

 • הקפאת סכום יום הבראה לעובד – בחוק נקבע כי סכום יום הבראה יהיה בהתאם לתעריף שלפיו חושב לשנת 2023, ומעסיק שחלה עליו חובה לעדכן את יום ההבראה בשנת 2024, את סכום העדכון שלא יבוצע יעביר לרשות המיסים במועד בו הוא מעביר את דמי ההבראה של העובד.
 • בגין עובד שזכאי לימי הבראה לראשונה עבור תקופה העולה על 12 חודשים, לעניין סכום ההשתתפות, והקפאת סכום יום הבראה שהיו בהתייחס ל 12 חודשים בלבד.
 • לא יהיה תוקף לדחיית תשלום דמי הבראה מעבר לשנת 2024, בגין דמי הבראה שאמורים להיות משולמים בשנת 2024.

תשלום דמי ההשתתפות לרשות המיסים תהייה במסגרת דיווח הניכויים בטופס 102.

 1. תגמולי מילואים שיפוי מעסיקים – ביום 1 במאי 2024 פורסמו תקנות הביטוח הלאומי בעניין שיפוי מעסיקים על תשלום הפרשות סוציאליות לעובדים ששירתו במילואים בתקופה מ 7 באוקטובר 2023 עד 31 בדצמבר 2024 (להלן: "התקופה").

בהתאם לתקנות, המוסד לביטוח לאומי ישפה מעסיקים ששילמו לעובדיהם את ההפרשות הסוציאליות בתקופת שירות המילואים.

סכום השיפוי יהיה בשיעור של 20% מסכום ההכנסה ליום של עובד מוכפל במספר ימי שירות המילואים שביצע העובד.

סכום הכנסה ליום, יחושב לפי השכר בתקופה של 3 חודשים שקדמו למילואים מחולקים ב – 90.

עובד שעבד פחות מ- 3 חודשים לפני המילואים, החישוב יעשה לפי משכורת חודש או חודשיים מחולק ב 30 או 60 ימים לפי העניין.

בהדרכות שהיו טרם כניסת התקנות לתוקף, נאמר על ידי המוסד לביטוח לאומי כי התשלום יבוצע על ידו, אולם לא ברור עדיין האם התשלום יעשה באופן אוטומטי או שהמעסיק יידרש להגיש תביעה לשיפוי.

נמשיך לעקוב אחרי הודעות המוסד לביטוח לאומי ונעדכן בהתאם.

                                 חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
                                         בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.

                                                         
בכבוד רב, גוזלן לוריא ושות', רואי – חשבון

 
  

פנייתך נשלחה בהצלחה !