רקע כלכלי והשפעתו על התחזית העסקית לשנה הקרובה – מאי 2023

רקע כלכלי והשפעתו על התחזית העסקית לשנה הקרובה – מאי 2023

הרינו להביא לידיעתכם בתמצית סקירה כלכלית, מצב המשק והשפעתו על עסקים קטנים ובינוניים:

 1. הרקע המדיני / פוליטי בישראל יוצר אי וודאות הגורמת לפגיעה בכלכלה ובשוק ההון, ואף החלו להיאסף נתונים ראשונים של מיתון המשק:
 • ירידה בגביית המיסים.
 • ירידה בפדיונות.
 • עלייה במדד המחירים.
 • עליית הריביות.
 • מיתון בענף הנדלן למגורים ולמסחר.
 • עצירת הנפקות לגיוס הון בבורסה.
 • קושי גובר בקבלת אשראי.
 • ירידה בהשקעות ובתעסוקה בענף ההייטק.

 

2. הכלכלה העולמית סובלת מאינפלציה גבוהה שגורמת לבנקים המרכזיים בכל המדינות להעלאות ריבית, אשר ממתנת ומאטה את כלכלת העולם כולו. תופעות אלו משפיעות ביתר שאת על המשק הישראלי שנחשב למוטה יצוא, מה שעשוי לגרום לירידה בצמיחת המשק ובתשלומי המיסים לתקציב המדינה.

 

3. על רקע זה צפוי שהפגיעה הכלכלית תגרום לקשיים פיננסיים מהותיים למגזר העסקי בכלל ולעסקים קטנים ובינוניים בפרט. אשר על כן מצאנו לנכון להציע שורה של בדיקות ופעולות, שלדעתנו נכון לבצע בכל עסק בימים אלו:

 • לעבוד לפי תחזיות שמרניות של צמיחה, פדיון ורווחיות על רקע כלל הגורמים הממתנים שפורטו לעיל.
 • לערוך סימולציות של ירידה בהכנסות ולייצר כנגדן תכנית עסקית לצמצום בהוצאות.
 • לתת דגש מיוחד על תזרים המזומנים, ולהשאיר רזרבה שתאפשר להתמודד עם בעיות תזרימיות: לרבות פגיעה בקובננטים (אמות המידה) המוסכמים עם הבנק וכו'.
 • לשקול בקשות להגדלת אשראי, פתיחת חשבונות בבנקים נוספים, בחינת חלופות לקבלת מימון באשראי חוץ בנקאי, והכל בכפוף למחיר הכסף ובהתאם לתחזית התזרימית של העסק.
 • להקפיד על היקף האשראי ללקוחות , על מנת להימנע מחובות אבודים.
 • לשקול גיוס אשראי במסלול ערבות מדינה.
 • לשקול הפחתת תלושי השכר והמשיכות של הבעלים.
 • לשקול הפחתת מקדמות מס חברות עד כדי ביטולן בהתאם לצפי הרווחיות המעודכן. אצל יחידים יש לשקול הפחתת מקדמות מס הכנסה ובטוח לאומי.

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.

פנייתך נשלחה בהצלחה !