שינויים בכללי מתן נקודות זיכוי לעובדים זרים ותשלום ערובה להוצאות משפט ינואר 2017

שינויים בכללי מתן נקודות זיכוי לעובדים זרים ותשלום ערובה להוצאות משפט ינואר 2017

הרינו לעדכן, כי ב-1 לינואר 2017 פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) התשע"ז 2017, אשר על פיו בחישוב המס של עובד זר חוקי, שאינו עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי לפי ס' 34 לפקודה בשנת 2017 ונקודת זיכוי בודדת החל משנת 2018 ואילך.

להלן סקירה קצרה בנושא –
עד ליום 31.12.14, ובהתאם לתקנות כללי מה"כ 2007 (נק' זיכוי לתושב חוץ זכאי), עובד חוץ זכאי ל-2.25 נק' זיכוי ועובדת זרה ל-2.75 נק' זיכוי אם שהייתם בישראל והעסקתם מותרת ע"פ הדין והם אינם מומחי חוץ או מרצים אורחים כהגדרתם בתקנות מה"כ. 

החל מיום 1.1.15 נכנסו לתוקף תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) התשע"ה 2014 , על פיהם בוטלו נקודות הזיכוי לעובדים זרים, למעט מתן 2.25 נק' זיכוי בשל תושבות אך ורק לעובד זר חוקי בתחום הסיעוד , וחצי נק' זיכוי לעובדות זרות חוקיות (גם אם הן לא עוסקות בתחום הסיעוד).
החל מינואר 2017 יחלו ההוראות כאמור.

בנושא דומה, הרינו להביא לתשומת לב המעבידים, אשר מעסיקים עובדים זרים, ובקשר להתדיינות משפטית עם אותם עובדים בבתי המשפט בדבר יחסי עובד-מעביד (הפרשות סוציאליות, תשלומי פיצויים, זקיפת ימי חופשה כחוק וכו') להוראה חדשה בבית הדין לעבודה, אשר על פיה, החל מחודש ספטמבר 2016, ניתן לבקש מהתובע שיפקיד ערובה לתשלום כל ההוצאות של הנתבע ובמידה והערובה כאמור אינה מופקת ע"י התובע- התביעה נידחת.
אנו ממליצים למעסיקים אשר מידע זה רלוונטי להם – לדרוש מהתובע הפקדת הערובה בתחילת ההליך המשפטי.

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.

פנייתך נשלחה בהצלחה !